ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด เรื่อง งดการทำธุรกรรมทุกประเภท ณ สำนักงานสหกรณ์ โดยให้ผ่านช่องทางไลน์ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น