ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด เรื่อง เปิดใช้ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ www.coop-pmbc.com ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 38