สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้แก่สมาชิก เงินกู้สามัญเดิมร้อยละ 7 ต่อปี เป็น 6.75 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์ 1.75 ต่อปี เป็น 1.25 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.75 ต่อปี เป็น 2.25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

แบบฟอร์มเงินกู้

1. เงินกู้สามัญ
2. เงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งของ
3. เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
5. เงินกู้พิเศษ
6. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
7. เงินกู้ฉุกเฉิน

 

แบบฟอร์มประกันสินเชื่อ

1. เงินกู้ใช้ประกันสินเชื่อ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
(แนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)
2. ตัวอย่างการกรอกประกันสินเชื่อ

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564

 

แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ (ต้นเงินกู้) รอบที่ 2

1. คำขอพักชำระหนี้ (ต้นเงินกู้)รอบที่ 2

2.หนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน/เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จำนองรอบที่2

 

แบบฟอร์มเงินฝาก

1. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
2. ใบฝากเงินออมทรัพย์
3. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
4. ใบฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
5. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

1. ใบสมัครสมาชิกสามัญ
2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ
3. ใบขอลาออกสมาชิก

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ

1. ขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
2. ขอลดค่าหุ้นรายเดือน
3. ขอส่งเงินงวดชำระหนี้เป็นเงินสด
4. ขอเปลี่ยนแปลงการส่งต้นเงิน
5.พินัยกรรม
6.พักชำระต้นเงินกู้และขยายเวลาชำระหนี้