ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนื่องในภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

ประกาศ

เรื่องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนื่องในภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

          

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

พระราชดำรัส เรื่อง สหกรณ์

              

".. .สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกัน
ในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..."

     

... ...