สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด ประกาศเรื่องการรับเงินฝากจากสมาชิก ให้สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ รวมทุกบัญชีเงินฝากและทุกประเภทเงินฝากได้ไม่เกินเดือนละ 200,000 บาท

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2564

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน

 

ประกาศ เรื่อง งดการทำธุกรรมทุกประเภท ณ สำนักงานสหกรณ์

 

เปิดใช้ระบบ Application Mobile

รายงานกิจการประจำปี 2563

 

ประกาศ เรื่องการรับเงินฝากจากสมาชิก

 

          

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

พระราชดำรัส เรื่อง สหกรณ์

              

".. .สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกัน ในทุกด้านทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..."

     

... ...