ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 40 ประจำปีงบ 2565

คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 40