สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด ยินดีต้อนรับ

ความหมายของสัญลักษณ์สหกรณ์
                    1. หอยงวงช้าง (Nautilus) หอยงวงช้าง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากัน ซึ่งหอยงวงช้างจัดเป็นสัตว์ที่ถือ
กำเนิดในยุคดึกดำบรรพ์ และสามารถดำรงชีวิตจวบจนปัจจุบัน แทนความหมายของความมั่นคงถาวรของ
สหกรณ์
                    2. ห่วงโซ่ เปรียบเสมือนความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวอย่างเหนียวแน่น
                    3. ใบโพธิคู่ มีความหมายเป็นที่พึ่งพิงผ่อนคลายทุกข์ร้อนแก่สมาชิก

ประวัติของสหกรณ์
                    การเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต (PHUKET MARINE BIOLOGICAL
CENTER) สังกัด กองสำรวจและค้นคว้า กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดดำเนินงานเมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2514 และพิธีเปิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2515 ท่าน อุรุพันธุ์ บุญประกอบ ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2520 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2526

จุดประสงค์ที่จัดตั้งสหกรณ์
                    ในสมัยที่ท่าน อุรุพันธุ์ บุญประกอบ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ชีวฯ ได้จัดสวัสดิการภายในให้
เจ้าหน้าที่กู้ยืมเงินเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้สินบุคคลภายนอก และการตั้งวงเล่นแชร์ของ
เจ้าหน้าที่ การล้มวงแชร์ เริ่มต้นจากการให้เงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินกู้ 2,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 500 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ส่งผลให้หนี้สินของเจ้าหน้าที่ค่อยลดลง การตั้งวงแชร์ก็ทยอยเลิกไปเอง
โดยปริยายในช่วงปี 2522-2525
                    ท่านอุรุพันธุ์ บุญประกอบ ได้มีแนวคิดจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ จึงได้
ติดต่อขอทราบแนวทาง และระเบียบจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แต่ติดขัด
ในข้อระเบียบ สมาชิกผู้ก่อตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน เนื่องจากข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด
ศูนย์ฯ จำนวนไม่ถึง 100 คน ท่านอุรุพันธุ์ บุญประกอบ พยายามเจรจาต่อรองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอให้
พิจารณาการยกเว้นหรือผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษด้วย การได้รับการสนับสนุนจาก ผ.ศ.จำนงค์ สมประสงค์
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนในที่สุดการจัดตั้ง "สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีว
วิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด" ประสบความสำเร็จ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2525 เลขหมายทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ 38/2525
                    เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2525 มีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 68 คน ปี 2525 ปีแรกรอบบัญชี
(30 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2525) ทุนเรือนหุ้น 81,470 บาท ทุนดำเนินงาน 123,293.16 บาท กำไรสุทธิ
3,901.72 บาท
                    ท่านอุรุพันธุ์ บุญประกอบ เป็นประธานกรรมการท่านแรก เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน
กรมประมงแห่งที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีวฯ ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะหนึ่ง ความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่
ดีขึ้น สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือสมาชิก
                    ต่อมาขยายการรับสมาชิก เปิดโอกาสให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานสังกัด
กรมประมงในจังหวัดภูเก็ตสมัครเป็นสมาชิก เริ่มจากสถานีประมงทะเลภูเก็ต สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งภูเก็ต และสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ตามลำดับ