1.เรื่องการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกสามัญ

2.ระเบียบการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์

3.ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

4.ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ศพสมาชิก

5.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์

6.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้สหกรณ์