สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มการให้เงินกู้และใบคำขอสมัครประกันสินเชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การให้บริการเงินกู้สามัญทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ฯ จะทำการโอนเงินกู้สามัญทุกประเภทผ่านแอฟโอนเงิน (Coop Network) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครลงทะเบียนใช้แอฟได้ตรงแบบฟอร์มลงทะเบียนแอฟพลิเคชั่น PMBC COOP Mobile Application สมาชิกสามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ในคู่มือการดาวน์โหลดและการใช้งานแอฟ ตามลิงค์ด้านล่าง (เอกสารเงินกู้ทุกประเภทสมาชิกจะต้องกรอกรายละเอียดมาให้ครบถ้วนตามตัวอย่างที่ระบุ)

แบบฟอร์มเงินกู้

1. เงินกู้สามัญใช้ผู้ค้ำประกัน
2.เงินกู้สามัญใช้หุ้น
3. เงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งของ
4. เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
6. เงินกู้พิเศษ
7. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
8. เงินกู้ฉุกเฉินPMBC COOP Mobile Application

9.ผู้ค้ำประกัน

แบบฟอร์มประกันสินเชื่อ

1. ประกันสินเชื่อ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
(แนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)
 

แบบฟอร์มลงทะเบียนแอฟพลิเคชั่น

1.ใบสมัครและลงทะเบียนแอฟพลิเคชั่น PMBC COOP Mobile Application

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแอฟพลิเคชั่น

1.ตัวอย่างการกรอกแอฟพลิเคชั่น PMBC COOP Mobile Application

2.คู่มือการดาวน์โหลดและการใช้งานแอฟพลิเคชั่น PMBC COOP Mobile Application

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

1. ใบสมัครสมาชิกสามัญ
2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ
3. ใบขอลาออกสมาชิก

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2565

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2565

แบบฟอร์มเงินฝาก

1. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
2. ใบฝากเงินออมทรัพย์
3. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
4. ใบฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
5. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

แบบฟอร์มใบลาออก
1. ใบขอลาออกสมาชิก

แบบฟอร์มอื่น ๆ

1. ขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
2. ขอลดค่าหุ้นรายเดือน
3. ขอส่งเงินงวดชำระหนี้เป็นเงินสด
4. ขอเปลี่ยนแปลงการส่งต้นเงิน
5.พินัยกรรม
6.พักชำระต้นเงินกู้และขยายเวลาชำระหนี้