สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด เรื่มใช้แอฟพลิเคชั่น PMBC COOP Mobile Application ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

แบบฟอร์มเงินกู้

1. เงินกู้สามัญ
2. เงินกู้สามัญเพื่อซื้อสิ่งของ
3. เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
5. เงินกู้พิเศษ
6. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
7. เงินกู้ฉุกเฉิน

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

1. เงินกู้สามัญ

แบบฟอร์มประกันสินเชื่อ

1. เงินกู้ใช้ประกันสินเชื่อ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
(แนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)
2. ตัวอย่างการกรอกประกันสินเชื่อ

แบบฟอร์มลงทะเบียนแอฟพลิเคชั่น

1.ใบสมัครและลงทะเบียนแอฟพลิเคชั่น PMBC COOP Mobile Application


ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแอฟพลิเคชั่น

1.ตัวอย่างการกรอกแอฟพลิเคชั่น PMBC COOP Mobile Application

2.คู่มือการดาวน์โหลดและการใช้งานแอฟพลิเคชั่น PMBC COOP Mobile Application

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

1. ใบสมัครสมาชิกสามัญ
2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ
3. ใบขอลาออกสมาชิก

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

1. ใบสมัครสมาชิกสามัญ

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564

แบบฟอร์มเงินฝาก

1. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
2. ใบฝากเงินออมทรัพย์
3. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
4. ใบฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
5. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

แบบฟอร์มใบลาออก

1. ใบขอลาออกสมาชิก

แบบฟอร์มอื่น ๆ

1. ขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
2. ขอลดค่าหุ้นรายเดือน
3. ขอส่งเงินงวดชำระหนี้เป็นเงินสด
4. ขอเปลี่ยนแปลงการส่งต้นเงิน
5.พินัยกรรม
6.พักชำระต้นเงินกู้และขยายเวลาชำระหนี้