สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มการให้เงินกู้
และใบคำขอสมัครประกันสินเชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป