สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566