สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด ประกาศใช้แอฟพลิเคชั่น PMBC COOP Mobile Application ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป