สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน