สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด ประกาศเรื่องการรับเงินฝากจากสมาชิก ให้สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ รวมทุกบัญชีเงินฝากและทุกประเภทเงินฝากได้ไม่เกินเดือนละ 200,000 บาท

ประกาศเกี่ยวกับแอฟ Coop Network และแอฟ Coop

ประกาศเรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2566

แนะนำ Application ของสหกรณ์

ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญทุกประเภท

ประกาศ เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ประกาศราชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2565

เปิดใช้ระบบ Application Mobile

ประกาศ เรื่องการรับเงินฝากจากสมาชิก

        

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ราชการไทยเปิดรับสมัครสมาชิกประจำปี 2566

พระราชดำรัส เรื่อง สหกรณ์
".. .สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกัน ในทุกด้านทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านงาน
การที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม..."

     

... ...